Achtergronden

Hieronder vind je de theoretische achtergronden van de methode die wij gebruiken.

De gesprekken dienen er allereerst voor dat de client zicht krijgt op zichzelf en zijn/haar omstandigheden.
In de gesprekken krijgt de client alle gelegenheid zich uit te spreken over de feitelijke omstandigheden en/of de recente gebeurtenissen,
Hierdoor wordt zicht verkregen op het verloop van de gebeurtenissen, en de gevolgen daarvan, en ook op wat dit alles emotioneel betekent.
De methode die we hiervoor gebruiken heet levensbeschouwelijke counseling, en is aan de RadboutUniversiteit ontwikkeld.

Vervolgens wordt besproken hoe de client met zijn/haar situatie omgaat of hiermee om zou kunnen gaan, bv loslaten, ondergaan, afstand nemen enz. (Barkley, R.A., (2012) Executive functions, New York, beschreven o.a. door J. Van der Stel in TGV nr 84, december 2016)

Getracht wordt zo de client weer grip te laten krijgen op zijn of haar leven, zodat de client in staat is zijn of haar leven verder vorm te geven.

Om de client te ondersteunen bij het maken van eventuele keuzes, kan gekeken worden naar het geheel van de opvattingen, waarden, levensdoelen en identiteit van de client. Dit kan o.a. door te kijken naar de zingevingsbehoeften (Peter Derkx, Universiteit voor Humanistiek, 2016 maakt onderscheid in 7 verschillende zingevingsbehoeften). O.a Morele counseling (Radbout Universiteit, 2012) stelt de client in staat afwegingen te maken en zo verantwoorde keuzes te maken die bij hem of haar passen.

Bovenstaande methode is met name ontwikkeld binnen het vakgebied van geestelijke verzorging. Daarom volgt hieronder een beschrijving van de achtergronden van dit vakgebied.

WAT IS GEESTELIJKE VERZORGING?
Geestelijke verzorging is professionele begeleiding, hulpverlening en advisering om te komen tot het antwoord ‘zo is het goed’. Inhoudelijk gaat het over levensvragen, zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers komen in beeld als de vanzelfsprekende orde van het alledaagse leven wordt doorbroken; in situaties van leven en dood, bij afscheid en verlies, bij ervaringen van grote verbondenheid of juist van verlatenheid, en bij ethische vragen.

WAT DOET EEN GEESTELIJK VERZORGER?
​Geestelijk verzorgers zijn werkzaam binnen organisaties en als zelfstandige beroepsbeoefenaren. Geestelijk verzorgers bieden individuele begeleiding en groepsbegeleiding, meestal in de vorm van gesprekken. Zij gaan op zoek naar wat de cliënt kracht en inspiratie geeft, aansluitend bij diens levensverhaal en levensbeschouwelijke achtergrond. Ook kunnen zij cliënten bijstaan met rituelen en sacramenten. Geestelijk verzorgers zijn tevens beschikbaar voor andere professionals. Zij adviseren op het gebied van levensbeschouwing en ethiek. Geestelijk verzorgers werken, met inachtneming van hun beroepsgeheim, interdisciplinair samen met andere collega’s.

DOEL VAN GEESTELIJKE VERZORGING
Het doel van Geestelijke verzorging is bevorderen van ‘existentieel welzijn’. Dat betekent dat je leert om te gaan met je verleden, je heden en je toekomst.

VOOR WIE?
In principe kan iedereen een beroep dan op een geestelijk verzorger. Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging. In beginsel is elke geestelijk verzorger in staat om elke cliënt te begeleiden. Als de cliënt verzoekt om iemad van een eigen levensbeschouwelijke achtergrond, of als de geestelijk verzorger op de grenzen van de eigen competentie stuit, zal deze de cliënt doorverwijzen naar een collega.

De kwaliteit en professionaliteit van Geestelijk verzorgers wordt gewaarborgd middels de SKGV. Via de SKGV is ook het klacht- en tuchtrecht geregeld. Voor meer informatie zie http://www.skgv.nl

Geestelijk verzorgers zijn aangesloten bij de beroepsvereniging VGVZ. Voor meer informatie zie http://www.vgvz.nl